Onze thema's

JMA streeft naar een duurzame rechtvaardige wereld. Hierbij focust JMA zich op de volgende drie thema’s: Fair Change, Food Forward en Go Green Energy.

InternationaalFair Change

JMA wil een wereld waarin zowel consumenten als grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om milieuvervuiling en armoede tegen te gaan zodat mensen overal ter wereld een waardig bestaan hebben. In deze wereld zijn alle producten die we uit het buitenland importeren eerlijk en duurzaam geproduceerd, met aandacht voor mens, dier en milieu. Om deze wereld dichterbij te brengen richt JMA zich op:

  • het vergroten van de bewustwording onder jongeren van het effect van ons consumptiepatroon op de rest van de wereld
  • het verkleinen van onze voetafdruk en het tegengaan van niet-duurzaam gebruik van grondstoffen samenwerken met andere jongeren milieuorganisaties in de wereld (o.a. via Young Friends of the Earth Europe) om onze visie wereldwijd dichterbij te brengen.

Internationale rechtvaardigheid is een complex thema. Om de effecten van ons consumptiepatroon op het milieu en de leef- en arbeidsomstandigheden van mensen in andere delen van wereld concreter te maken, neemt JMA mobieltjes en kleding als voorbeeld. We spreken grote bedrijven die milieu en mensenrechten in andere delen van de wereld schaden, aan op hun verantwoordelijkheid. JMA vraagt deze bedrijven te kiezen voor leveranciers of productiemethoden die mensenrechten en milieu niet of nauwelijks belasten. Daarnaast stimuleert JMA de vraag naar duurzaam en eerlijk geproduceerde producten door jongeren over diverse productiewijzen voor te lichten. Hierbij werken we samen met met andere organisaties, in Nederland en wereldwijd. Wij zijn tenslotte wereldburgers, en de planeet is van ons allemaal.

JMA voert actie voor eerlijk en duurzaam geproduceerde mobieltjes met de campagne MakeITfair.
Lees meer over Team Fair Change.

VoedselFood Forward

JMA wil een wereld waarin we weten wat we eten. In deze wereld komen jonge mensen op scholen en daarbuiten in aanraking met hun voedselproducenten, verschillende productie- en verwerkingsmethoden, en de gevolgen van deze methoden voor mens, dier en milieu. Hierdoor kiezen consumenten massaal voor diervriendelijk en duurzaam geproduceerde etenswaren, eet men minder vlees en is men bereid hiervoor een passende prijs te betalen. Voedsel wordt voornamelijk regionaal geproduceerd, verwerkt en geconsumeerd. Om deze wereld dichterbij te brengen, stelt JMA zich ten doel om:

  • kennis en bewustzijn over voedselproductiemethoden, (milieu)effecten van consumptiegedrag en alternatieven voor de gangbare landbouw te vergroten
  • consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen
  • aanbod van duurzame en/of vegetarische producten aan jongeren te vergroten (bijvoorbeeld in kantines van scholen en sportcomplexen)

JMA wil jongeren informeren over de (milieu)effecten van de productie van verschillende soorten voedsel, en hen ervan doordringen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun (voedsel)keuzes. Door een groter bewustzijn en grotere kennis over voedselproductie en -consumptie onder onze leeftijdsgenoten te bewerkstelligen, zal onder hen de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel toenemen. Door deze vraag van individuen zichtbaar te maken en te bundelen, wil JMA invloed uitoefenen op producenten en overheid, zodat drempels naar duurzame consumptiepatronen weggenomen worden. JMA ziet in de toekomst graag een samenleving waarin alternatieven voor de gangbare landbouw de normaalste zaak van de wereld zijn, waarin minder vlees gegeten wordt en dieren op diervriendelijke wijze worden gehouden.

JMA probeert kennis en bewustzijn over voedsel onder jongeren te vergroten met de projecten Green Canteen, Food@Farm en Kleine Hoefprint IJs.
Lees meer over Team FoodForward.

EnergieGo Green Energy

JMA wil een wereld waarin we onze energie alleen nog uit duurzame bronnen als zon, water en wind halen. Kolen, CCS, schaliegas, biobrandstoffen en kernenergie ziet JMA niet als duurzame oplossingen. We gebruiken energie zuinig, zonder te verspillen. JMA wil de komende jaren:

  • een transitie van eindige naar duurzame energiebronnen
  • een hogere energie-efficiëntie door energieverspilling tegen te gaan en energiebesparing te bevorderen


JMA vindt de overstap naar duurzame energiebronnen essentieel voor het bereiken van een duurzame en rechtvaardige wereld. Niet alleen consumenten, maar ook bedrijven wil JMA aanmoedigen om over te stappen op duurzame energie. Onder duurzame energie rekenen we voorlopig geen biobrandstoffen, kolencentrales met CCS, kernenergie en andere omstreden energiebronnen. JMA’ers lobbyen op alle niveaus voor de transitie naar duurzame energiebronnen; zowel bij overheid en bedrijven als bij hun eigen school, vereniging en familie. Het tegengaan van energieverspilling door grote bedrijven is een tweede essentiële stap. Veel mensen voelen zich niet gemotiveerd om als individu energie te besparen wanneer bedrijven en instellingen op grote schaal energie blijven verspillen. JMA spreekt daarom de bedrijven en instellingen die dit doen, aan op hun verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. Ten slotte informeert JMA jongeren over het dreigende gebrek aan fossiele brandstoffen, klimaatverandering en de gevolgen hiervan. JMA moedigt jongeren aan om zelf stappen te ondernemen om energie te besparen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

JMA voert actie tegen boringen naar schaliegas met What the Frack.
Lees meer over Team Go Green Energy.

Document acties