De impact van schaliegas

Schaliegas is… een gas. Maar niet zomaar een gas. Deze soort gas ligt opgesloten in schalie, een hard gesteente diep in onze prachtige aarde. Er is een tijdje geleden ontdekt hoe je dit gas uit de gedroogde kleilaag kan halen, dit proces heet ‘fracken’ of ‘fracking’. Dit letterlijke ‘kraken’ van het gesteente, gaat onze (niet meer zo groene) aarde minder mooi, schoon en dus leefbaar maken...

Terwijl het boren naar schaliegas en het kraken van de aardlagen leidt tot grote risico's voor het milieu, het klimaat en de veiligheid, zijn de voordelen erg gering. We kunnen daarom beter investeren in duurzame energie. En zuiniger omgaan met de bestaande gasvoorraden.

Een hot item

Schaliegas is een belangrijk maatschappelijke thema, sinds buitenlandse energiebedrijven opeens ook in Midden- en Zuid-Nederland vergunningen hebben aangevraagd om te gaan boren naar schaliegas. Omdat de winmethode ('fracking') veel milieuschade kan veroorzaken, groeit de weerstand. Altijd Wat besteedde bijvoorbeeld aandacht aan de schade van schaliegas in Polen en de campagneleider Schaliegas van Milieudefensie Geert Ritsema vertelde op Radio 1 over het politieke spel van het kabinet.


Wat is schaliegas nou eigenlijk?

Schaliegas is gas dat lokaal voorkomt in schaliegesteente, ook wel kleisteen genoemd. Het is een fossiele brandstof die zelf ook liever in de grond blijft zitten. Want in tegenstelling tot gewoon aardgas, dat in aaneengesloten bellen (velden) voorkomt in poreus gesteente (meestal zandsteen) onder afsluitende lagen, zit schaliegas opgesloten in minuscule poriën, binnen in het gesteente waarin het ooit – doorgaans over tientallen tot honderden miljoenen jaren - is gevormd uit versteend organisch materiaal.
> Lees verder bij Milieudefensie


Voorraad schaliegas in Nederland

In een aantal delen van Nederland bevindt zich ook schalie in de grond. Of deze schalie commercieel rendabele hoeveelheden schaliegas bevat, is onduidelijk. Schattingen zijn in de afgelopen jaren extreem sterk naar beneden bijgesteld, met een factor duizend(!).
> Lees verder bij Milieudefensie


Politieke besluitvorming schaliegaswinning

In Nederland besluit de nationale overheid over de eventuele winning van delfstoffen. Dit is anders dan in bijvoorbeeld de VS, waar de landeigenaar ook eigenaar is van in de bodem aanwezige delfstoffen.
> Lees verder bij Milieudefensie


Verschillen tussen Nederland en Amerika

In Amerika – waar schaliegas veel ondieper voorkomt dan bijvoorbeeld in Nederland – wordt (door een agressieve wedloop van concurrerende bedrijven) juist veel te veel gas geproduceerd. Hierdoor raken vraag en aanbod er verstoord. Men spreekt er inmiddels van de 'shale bubble' (schaliegas-zeepbel), waardoor de gasprijs er (tijdelijk) is ingezakt.
> Lees verder bij Milieudefensie


Milieuproblemen schaliegas op een rij

Fracking, de gebruikte wintechniek om schaliegas ondergronds los te breken uit hard gesteente, creëert grote milieurisico's. Bodem en grondwater kunnen ernstig vervuild raken, niet alleen met de gebruikte chemicaliën, ook met zware metalen en radioactieve elementen. Gifstoffen en broeikasgassen kunnen ook in de landbouw terecht komen, in drinkwater en in de lucht. Daarnaast is ook landschapsaantasting een bedrijging.
> Lees verder bij Milieudefensie


Afvalwater schaliegas praktisch onoplosbaar probleem

De winning van schaliegas creëert enorme hoeveelheden chemisch verontreinigd afvalwater, vol fracking-chemicaliën, zware metalen en zelfs radioactieve elementen als barium en strontium. Dit vormt een grote bedreiging voor drinkwaterreservoirs, en bijvoorbeeld ook de landbouw.
> Lees verder bij Milieudefensie


Schaliegaswinning kost veel geld en energie

De winning van schaliegas is veel duurder dan de winning van conventioneel aardgas. De reden is dat er technisch veel meer moeite gedaan moet worden om een veel kleinere hoeveelheid gas te winnen. Deze zit immers opgesloten in hard gesteente en zeker in Nederland ook nog eens diep onder de grond.
> Lees verder bij Milieudefensie


Methaanlekkages: schaliegas is nog klimaatbelastender dan steenkool

Bij de winning van schaliegas wordt veel methaan gelekt, zowel door de boorschachten, als direct door de bodem. Dit is een zeer krachtig broeikasgas, vele malen sterker dan CO2, dat weer vrijkomt bij de verbranding van schaliegas. Door deze optelsom blijkt schaliegas in praktijk nog klimaatbelastender dan steenkool te zijn.
> Lees verder bij Milieudefensie


Schaliegas en aardbevingen

De winning van schaliegas vergroot op drie verschillende manieren het risico op aardbevingen. Eén hiervan, bodemdaling, kennen we van conventionele gaswinning Twee andere risico's zijn grotendeels uniek aan schaliegaswinning, en worden veroorzaakt door de omstreden boormethode, het zogeheten fracken.
> Lees verder bij Milieudefensie

Document acties